دیدبان نیشابور:سرپرست سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری نیشابورمنصوب واز خدمات مهندس ناصر صدیق در مدت تصدی این مسئولیت تقدیر گردید.
با صدور حکمی از سوی علی نجفی شهردار نیشابور، محمد علی آهنگرانی به عنوان سرپرست جدید سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور منصوب شد.

همچنین طی حکمی دیگر از سوی شهردار نیشابور محسن نوکاریزی به عنوان مسئول حقوقی سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری نیشابور معرفی شد.